Oferta tłumaczeń

Twój tłumacz przysięgły - Kontakt 601 654 620


Zapraszam do skorzystania z poniższej oferty tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich w dowolnym zakresie, metodą pisemną lub ustną (konsekutywną), z poświadczeniem pieczęcią tłumacza przysięgłego (tłumaczenia przysięgłe) lub bez (tłumaczenia nieprzysięgłe). Tłumaczę teksty prawne i sądowe, dokumenty biznesowe i firmowe, dokumenty dla osób prywatnych, dokumenty samochodowe, dokumenty medyczne, techniczne, teksty naukowe, spotkania, szkolenia, multimedia i wszystko inne co wymaga umiejętności tłumacza z ponad 20-letnim doświadczeniem. Jeśli poniżej nie znajdziesz nazwy dokumentu, który chciałbyś przetłumaczyć, nie wahaj się - zadzwoń lub napisz.

Teksty prawne i sądowe:
 • Umowy, podania, skargi, zażalenia, wnioski, formularze
 • Akty notarialne - tłumaczenia aktów notarialnych wydawanych w Polsce i za granicą
 • Pisma sądowe, pozwy, odwołania
 • Ustawy, rozporządzenia, kodeksy
 • Interpretacje i orzeczenia
 • Dokumenty Unii Europejskiej, tłumaczenia unijne
 • Akty procesowe, dokumenty sądowe, ekspertyzy i opinie prawne
 • Księgi wieczyste
 • Orzeczenia trybunałowe
 • Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
 • Wyjaśnienia dla sądu
 • Wszelkie inne pisma sądowe i procesowe
Dokumenty osobiste:
 • Odpisy aktów urodzeń, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu, testamenty, darowizny, rozwody itp.
 • Akty notarialne i indywidualne dokumenty sądowe, umowy prawne, akta procesowe, apostyl, orzeczenia sądowe,
 • Korespondencja urzędowa, krajowy rejestr sądowy, zaświadczenia o niekaralności
 • Licencje, świadectwa, dyplomy, suplementy dyplomów, świadectwo dojrzałości, świadectwo pracy, świadectwo szkolne / maturalne, dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • Wizy i dokumenty wizowe, paszport
 • Dowód osobisty
 • Zaświadczenie o kształceniu, zaświadczenie o statusie podatnika,
  poświadczenie zameldowania, umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa o partnerstwie
 • Umowa o pracę, kontrakty osobiste
 • Zaświadczenia bankowe i kredytowe, zaświadczenia inwestycyjne
Dokumenty samochodowe:
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny zaświadczenie kwalifikacji kierowcy
 • Świadectwo homologacji, tytuł własności
 • Polisa ubezpieczeniowa, protokół szkody
Dokumenty medyczne:
 • Epikryza, karta informacyjna leczenia szpitalnego, końcowy raport z badania, ocena wyników leczenia
 • Świadectwo zdrowia, wyciąg z karty medycznej, wyniki badań medycznych, zwolnienia lekarskie, wnioski o L4
 • Zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z izby lekarskiej
Dokumenty finansowe:
 • Analizy podatkowe, bilans, rachunek zysków i strat
 • Dokumenty bankowe, dokumenty podatkowe od spadków i darowizn
 • Ewidencja środków trwałych, faktura VAT, faktura proforma, korygująca
 • Opinia biegłych księgowych, audyt, porozumienie udziałowców, projekt finansowy
 • Rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie finansowe, plan finansowy, umowa kredytowa, umowa kupna udziałów spółki
 • Gwarancja bankowa, zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań podatkowych, zaświadczenie o zarobkach
Dokumenty techniczne:
 • Umowa na wykonanie robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na budowę, udzielone pozwolenie na budowę, dokumentacje budowlane, dziennik budowy, wiadectwo badania przez nadzór budowlany
 • Dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa
 • Opis do projektów wykonawczych, projekt architektoniczny i budowlany, projekt powykonawczy
 • Protokół odbioru, protokół kontroli, protokół rozbioru, zatwierdzenie projektu budowlanego
 • Deklaracja zgodności, europejska deklaracja zgodności, funkcjonalne warunki techniczne,
 • Instrukcja montażu, karta gwarancyjna, karta obsługi urządzenia, opis maszyny, opis techniczny, podręcznik napraw, podręcznik użytkowania
 • Protokół kontroli jakości, protokół zdawczo-odbiorczy
 • Specyfikacja wyrobu, świadectwo zgodności typu, zaświadczenie zgodności
 • Umowa serwisowa, badania diagnostyczne
Teksty biznesowe i firmowe:
 • Strony internetowe, opisy produktów i usług
 • Materiały reklamowe i marketingowe, foldery i ulotki, katalogi reklamowe, materiały szkoleniowe, instrukcje handlowe
 • Umowy i korespondencja handlowa
 • Zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, nadaniu numeru NIP i REGON
 • Dokumenty rejestracyjne firmy, wpisy do KRS, dokumenty z Urzędu Skarbowego i ZUS
 • Akt założycielski i statut spółki
 • Certyfikaty zaświadczające spełnianie norm europejskich
 • Pełnomocnictwa, upoważnienia, licencje, pozwolenia
 • Polisy, zgłoszenia szkód, reklamacje
 • Dokumenty przewozowe i towarowe, przepisy celne
 • Oferty elektroniczne i oferty na papierze
 • Bilans roczny, sprawozdanie finansowe, rachunek strat i zysków, księgi finansowe
 • Formularze PIT, CIT, VAT, faktury, rachunki, księga jakości
 • Analiza kosztów, audyt, biznes plan, deklaracja CE
 • Warunki przetargu, harmonogram finansowy inwestycji
 • Projekty inwestycyjne
 • Kontrakty exportowe i importowe
 • Kontrakty kupna - sprzedaży, oferty handlowe, oferty sprzedaży, ogólne zasady i warunki sprzedaży i dostaw
 • Wymagania jakościowe dla dostawców, arkusz składników, dane eksploatacyjne, deklaracja producenta, deklaracja zgodności z normami EU, opis produkcji
 • Pozwolenie na produkcję, świadectwo jakości, świadectwo kontroli, świadectwo weryfikacji, techniczne wymagania technologii produkcji
 • Umowy koprodukcyjne
 • Dokumenty legalizacyjne sprzętu i oprogramowania
 • Umowy leasingu, warunki umów leasingu operacyjnego i finansowego
 • Opinia rewidenta, polityka audytu, polityka prywatności
 • Porozumienia, procedury wewnętrzne
 • Dokumenty systemu zarządzania jakością
 • Protokoły kontroli, odbioru, raporty
 • Protokoły z posiedzenia rady nadzorczej, zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzenia udziałowców
 • Sprawozdanie z działalności zarządu, zaświadczenia, dokumenty transferu udziałów
 • Ugoda zawarta pomiędzy przedsiębiorcami
 • Umowa o współpracy handlowej, umowa spedycji
 • Umowa o zachowaniu poufności, umowa partnerska, umowa spółki komandytowej
Teksty naukowe:
 • Artykuły, publikacje, recenzje, analizy
 • Referaty, prace naukowe
 • Prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie
 • Publikacje z prasy specjalistycznej, książki naukowe
Tłumaczenia ustne:
 • Spotkania biznesowe i handlowe
 • Wizyty delegacji zagranicznych
 • Negocjacje, prezentacje
 • Szkolenia i warsztaty
 • Konferencje
 • Oficjalne spotkania biznesowe i urzędowe
 • Tłumaczenia u notariusza i w urzędach oraz sądach
 • Posiedzenia rad nadzorczych i zarządów
 • Zwykłe i nadzwyczajne zgromadzenia udziałowców
 • Śluby i przedmałżeńskie spotkania notarialne
 • Wszelkie inne okazje wymagające obecności tłumacza
Tłumaczenia inne:
 • Tłumaczenia multimediów i prezentacji cyfrowych
 • Tłumaczenia filmów, seriali i programów telewizyjnych
 • Tłumaczenia gier komputerowych i oprogramowania
 • Tłumaczenia baz danych i serwisów internetowych
 • Tłumaczenia tekstów religijnych
 • Tłumaczenia prozy i poezji
 • Wszelkie inne dokumenty tekstowe, udostępniane osobiście (Słupsk, Ustka, Trójmiasto, Bydgoszcz), pocztą, kurierem, faksem, e-mailem